U nedjelju se uređivala šetnica uz Lujzijanu koja ide iznad kuće Vidmar prema Slemenu. Ovu šetnicu su uređivali lovci, njih 53, LD Divokoza Brod na Kupi u kojem su članovi iz Skrada, Broda na Kupi i Delnica. Radovi na šetnici, nekada Turentaksisovoj stazi, sastojali su se od nasipavanja staze šoderom, izrade propusta za vodu, izrade mostića, izrade i postavljanja klupica za odmor te čišćenja staze od granja, grmlja i lišća. Cijela staza je dugačka oko 3 km a radove sufinancira Općina Skrad i Šumarija Skrad. Ovom akcijom Skrad je dobio još jednu uređenu šetnicu u blizini centra naselja koja će dopuniti ponudu rekreativnog pješačenja okolicom naselja.

Radna akcija na stazi uz Lujzijanu