164.800,00 kn za programe Općina Skrad – prijatelj djece

Programom javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrad – prijatelj djece» za 2013. Općina izdvaja 164.800,00 kuna. Iz tih se sredstva financira, zdravstvene knjižice novorođene djece 200,00 kn, poklon paketi za svu djecu predškolske i osnovnoškolske dobi uz blagdan Sv. Nikole 11.000,00 kn, akcija „Prvi koraci u prometu“ 100,00 kn, stipendije i školarine 80.000,00 kn, izleti učenika i vrtićaraca OŠ Skrad 3.500,00 kn, nagrade učenicima OŠ Skrad 4.000,00 kn, sudjelovanje Dječjeg vrtića na karnevalu u Rijeci 2.000,00 kn, sufinancira prijevoza učenicima srednjih škola 36.000,00 kn, provođenje Naj-akcije 5.000,00 kn, predstava za djecu uz blagdan SV. Nikole 3.000,00 kn, novorođena djeca 8.000,00 kn, nabava udžbenika za osnovnu školu 10.000,00 kn, školske izvannastavne aktivnosti 2.000,00 kn.

Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog Programa, Općina Skrad provedbu akcije «Općina Skrad – prijatelj djece» ostvaruje i kroz programe javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi, sportu, kulturi, vatrozaštiti te socijalnoj skrbi.

Političkim strankama 8.000,00 kuna

U Proračunu Općine Skrad za 2013. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću predviđen je iznos od 8.000,00 kuna. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđen je iznos od 879,12 kuna, dok za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola stranke dobivaju još 87,91 kuna. Prema broju vijećnika u Općinskom vijeću Hrvatskoj Demokratskoj Zajednici pripada 3.604,40 kuna, Primorsko-Goranskom Savezu 879,12 kuna, Hrvatskoj Seljačkoj Stranci 879,12 kuna, Socijaldemokratskoj Partiji Hrvatske 2.637,36 kuna.

Plan gradnje komunalnih vodnih i inih građevina težak 1,3 milijuna kuna

Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine Tekuće potpore iz državnog proračuna 60.000,00 kn, kredit banke od 875.000,00 kn te prihod od koncesije zahvaćanja vode, vodni doprinos od 26.000,00 kn. Navedena sredstva će se utrošiti za Sustav javne odvodnje Skrada 901.000,00 kn te Vodoopskrbni sustav sela Hlevci 60.000,00 kn.

Iz šumskog doprinosa od 360 tisuća kuna kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju financirat će se radovi na vodoopskrbnom sustavu Skrad u iznosu od 220.000,00 kuna, rekonstrukcija nerazvrstane ceste G.Dobra – Žrnovac u iznosu od 70.000,00 kn te rekonstrukcija nerazvrstane ceste Divjake – Pečišće u iznosu od 70.000,00 kn.

Kulturi 170 tisuća kuna

Programom javnih potreba Općine Skrad u kulturi financira se djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi. U Proračunu Općine Skrad za 2013. godinu sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna podijelit će KUD «Zeleni vir» 45.000,00 kn, Mjesna knjižnica 22.000,00 kn, Županijski bibliobus 18.000,00 kn, Udruga “Skradska žena” 35.000,00 kn, Državni arhiv u Rijeci 500,00 kn. Za Monografiju Zeleni vir izdvojit će se 15.000,00 kn, za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara 1.000,00 kn, za turističku promidžbu i kulturna događanja 20.000,00 kn, za izdavanje knjige Nevenke Delač – Grgurić 3.500,00 kn, za izrada skradskog rječnika (Žarko Jakovac) 10.000,00 kn.

Općina Skrad će također u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organiziranju kulturnih priredbi. Kao dodatni značajni oblik potpore kulturnim udrugama, Općina Skrad subvencionira korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine. U svrhu zaštite spomenika kulture (crkvena baština) u Proračunu Općine Skrad za 2013. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 12.000,00 kn kao donacije vjerskoj zajednici.

Sportu 238.500.00 kuna

Programom javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2013. godinu u svrhu promicanja i poticanja sporta u cjelini, djelovanja sportskih udruga, sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima, sportsko-rekreativnih aktivnosti građana te održavanja i funkcioniranja sportskih objekata izdvojit će se 238.500,00 kuna.

Sredstva u ukupnom iznosu od 238.500,00 kuna utrošit će se za financiranje Memorijala «Josip Blažević-Blaž» 8.500,00 kn, za rad Šah škole “Goranka” Ravna Gora 11.000,00 kn, za rad KK «Polet» 24.000,00 kn i KK «Skrad» 20.000,00 kn, za rad NK «Polet» 85.000,00 kn, za rad SK «Polet» 70.000,00 kn i Biatlonskog kluba «Skrad» 10.000,00 kn dok će planinari PD «Skradski vrh» dobiti 10.000,00 kn.

Za održavanje komunalne infrastrukture 1.486.400,00 kn

Za održavanje komunalne infrastrukture Općina Skrad utrošit će 1.486.400,00 kn. Sredstva za tu namjenu namaknut će od naknada za korištenje prostora elektrane 30.000,00 kn, od prihoda od spomeničke rente 1.500,00 kn, od naknada za prava služnosti na javnim površinama 60.000,00 kn, od naknada za groblje 45.000,00 kn, od komunalne naknade 350.000,00 kn, od naknade za centralno grijanje 15.500,00 kn, od ostalih prihoda – javne površine 200,00 kn, od tekuće potpore iz županijskog proračuna 233.200,00 kn, od tekuće potpore iz državnog proračuna 140.000,00 kn, od prihoda od zakupa poslovnih prostora 150.000,00 kn, od prodaje školske zgrade u Divjakama 100.000,00 kn, od komunalnog doprinosa 120.000,00 kn, od naknada za koncesije 15.000,00 kn, od prihoda od prodaje zemljišta 200.000,00 kn, od prihoda od prodaje grobnih mjesta 20.000,00 kn i prihoda od stanarine od društvenih stanova 6.000,00 kn.

Sredstva će se utrošiti za: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 50.000,00 kn, Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 190.000,00 kn, Održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete 25.000,00 kn, Zbrinjavanje otpada sa javnih površina 14.000,00 kn, Deratizaciju i dezinsekciju 30.200,00 kn, usluge čišćenje snijega 200.000,00 kn, usluge održavanje groblja 46.000,00 kn, Održavanje parkova 15.000,00 kn, Naknadu za odlaganje kom.otpada Gradu Delnice 12.000,00 kn, Sanaciju divljih odlagališta Divjake 60.000,00 kn, Agenda 21 – staklena ambalaža 5.000,00 kn, Geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kn, Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja 12.200,00 kn, Otplatu glavnice primljenih zajmova 92.000,00 kn, Tekuće održavanje cesta 200.000,00 kn, Uređenje parka – dječji sadržaji 50.000,00 kn, Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 130.000,00 kn, Sufinanciranje sanacije deponija Sović Laz 100.000,00 kn, Održavanje sakralnih objekata 30.000,00 kn, Izrada projektne dokumentacije za vodovod Gorica – Zakrajc 50.000,00 kn, DPU Skradska draga 40.000,00 kn, Potporni zid na gornjem parkiralištu 70.000,00 kn, Sanacija divljih odlagališta – Brezje Dobransko 20.000,00 kn i Sufinanciranje radija Gorski kotar 25.000,00 kn