Uz aktualni sat na dnevnom redu su bile ove točke, zapisnici sa 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2016., Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.12.2016., Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016., Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016., Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2016., Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2017., Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2017., Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2017., Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Strategije razvoja Općine Skrad za programsko razdoblje od 2015. do 2020. godine, Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2016., Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Skrad od 01.01.2017. do 31.12.2020., Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2017., Plan poslovanja i program Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ, te usvojena SDP-ova dopuna dnevnog reda prijedloga za provedbu lokalnog referenduma uz pitanje o prenamjeni sredstava od ceste Hlevci-Mrzla draga za kupnju benzinske stanice i uređenje starog hotela Zeleni vir.

U aktualnom satu vijećnik Dubravko Grbac pitao je načelnika Damira Grgurića zašto nema polugodišnjih izvješća o radu načelnika u proteklih tri godine /zadnje je bilo iz 2013. godine/ na što je načelnik odgovorio kako je to zakonska obveza bez sankcija i da je tu on po tom pitanju zatajio…Vijećnica Mira Đorđević upitala je što će biti s potpornim zidom u ulici V. Nazora na što je načelnik odgovorio da je taj zid u planu za ovu godinu…

Kako više nije bilo pitanja krenulo se s dnevnim redom. SDP-ov prijedlog dopune dnevnog reda o referendumskom pitanju je usvojen uz konstataciju načelnika Damira Grgurića kako su sredstva za cestu Hlevci-Mrzla draga strogo namjenska i to se ne može prenamijeniti a i pitanje je hoće li taj projekt proći kroz proceduru EU fondova. Vijećnik Dubravko Grbac naglasio je kako se u službenim novinama nalazi cifra od oko 3 milijuna kn za taj projekt, na što načelnik Grgurić odgovara kako se sredstva moraju planirati naročito ako su iz EU fondova. Zapisnici sa zadnje dvije sjednice su usvojeni uz pitanje vijećnika dr. Josipa Grgurića ima li što novog o Šiljaru, na što načelnik Grgurić odgovara kako i dalje nije riješeno to pitanje.

Bez većih rasprava usvojeno je prvih šest točaka. Uz programe javnih potreba u kulturi i sportu načelnik Grgurić naglasio je da Općina prati rad udruga i da po tome prednjači u odnosu na druge općine. Prozvanim su se našli vijećnici oporbe što nisu komentirali te točke te je vijećnik Grbac dodao kako je Općina Skrad oduvijek pridavala pažnju radu udruga i kako će uvijek podržavati takve odluke.

Potom su vijećnici usvojili više točaka vezanih uz analizu sustava, razvoj i ustrojavanje civilne zaštite na području Općine Skrad.

Načelnik Damir pohvalno se očitovao o suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ, podržao je Plan poslovanja i programa Centra za 2017. naglasivši kako se uložena sredstva u rad Centra vraćaju kroz projekte natrag. Vijećnik Grbac dodao je da je Centar spreman pomoći uz novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji će se uskoro usvojiti.

Uz zadnju točku, prijedlog SDP-a o referendumskom pitanju koje bi trebalo ići uz lokalne izbore razvila se rasprava u kojoj je predsjednik vijeća Ivan Crnković rekao kako za rješavanje benzinske i starog hotela treba tražiti druga rješenja kroz vlastita ili EU sredstva iz nekih novih mjera EU.

Načelnik Grgurić dodao je kako se sredstva, ako se dobiju temeljem projekta od EU fonda, ne mogu pretakati u druge namjene, i pri tom se slaže s referendumskim pitanjem ali uz točne podatke.

Vijećnik Grbac dodaje kako je Skradu važnija benzinska i stari hotel od ceste Hlevci – Mrzla draga uz upit je li postoji koja mjera EU kojom bi se kandidirali benzinska i stari hotel. Načelnik je odgovorio kako je u vrijeme tog EU natječaja ta cesta imala potpunu dokumentaciju te kako će samo projektna dokumentacija ove godine Općinu stajati oko 400 tisuća kn jer bez nje nema kandidiranja projekata prema EU.

Vijećnica Katarina Bertović dodala je kako ne zna što bi se referendumom postiglo i od kuda novac kada još projekt te ceste nije prošao EU fond. Vijećnik Rupe zapitao se kako bi takvu informaciju objasnili narodu općine kada, misleći kako bi na javni skup došla nekolicina žitelja.

Glasanjem je prijedlog oporbe o referendumu odbijen.

Na kraju je dr. Grgurić obavijestio vijećnike o projektu Djeca djeci i putu djece dječjih vrtića Gorskog kotara u Zagreb, o čvršćem povezivanju najmlađih Gorana i djece Zagreba te kako će u jesen uslijediti uzvratni posjet djece Zagreba Gorskom kotaru a sama manifestacija bi trebala postati tradicionalna.