Općina Skrad planira u 2012. godini izdvojiti iz svog Proračuna 3,3 milijuna kn za sufinanciranje komunalnih poslova. Tako će se izdvojiti za sanaciju deponija Sović laz 100.000,00 kn, za sanaciju vodoopskrbnog sustava Skrad 220.000,00 kn, za vodoopskrbni sustav Hlevci 300.000,00 kn, za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta Gornja Dobra – Sleme 520.000,00 kn, za rekonstrukciju ceste Rogi – Kupjak 700.000,00 kn, za izgradnju sustava fekalne odvodnje 320.400,00 kn i za program poticanja razvoja malog gospodarstva 110.000,00 kn. Sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 280.000,00 kuna koristit će se za sanaciju vodoopskrbnog sustava Skrad dok će se za održavanje komunalne infrastrukture utrošiti 1.386.500,00 kn (za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 50.000,00 kn, za utrošak el. energije za javnu rasvjetu 190.000,00 kn, za održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete 110.000,00 kn, za zbrinjavanje otpada sa javnih površina 14.000,00 kn, za deratizacija i dezinsekcija 30.200,00 kn, za ostale komunalne usluge-čišćenje snijega 200.000,00 kn i održavanje groblja 46.000,00 kn te održavanje parkova 15.000,00 kn, za naknadu za odlaganje kom. otpada Gradu Delnice 12.000,00 kn, za sanaciju divljih odlagališta Divjake 60.000,00 kn, za Agendu 21 – staklena ambalaža 5.000,00 kn, za geodetsko-katastarske usluge 10.100,00 kn, za procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja 12.200,00 kn, za otplatu glavnice primljenih zajmova 92.000,00 kn, za tekuće održavanje cesta 200.000,00 kn, za uređenje dječjih sadržaja u parku u središtu Skrada – 50.000,00 kn, za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 30.000,00 kn, za crkvu u Skradu 40.000,00 kn, za potporni zid na gornjem parkiralištu 110.000,00 kn, za izradu projektne dokumentacije za vodovod Gorica – Zakrajc 50.000,00kn i DPU Skradska draga 60.000,00 kn. Financiranje ovih poslova planira se iz redovnih sredstava Općine Skrad te donacija države i Primorsko goranske županije.