Općina Skrad u svom je Proračunu za 2011. godinu udrugama koje se bave kulturno umjetničkim djelatnostima te vjerskoj zajednici namijenila 188 tisuća kuna. Najviše, 55 tisuća će dobiti KUD Zeleni vir u sklopu kojeg djeluje mješoviti pjevački zbor i folklorna skupina Skračka deca. Udruga Skradska žena dobit će 40 tisuća kn, mjesna knjižnica 22 tisuće kn, županijski bibliobus 15 tisuća kn. Za monografiju Skrada izdvojit će se 18 tisuća kn, dok će se za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara te državni arhiv u Rijeci izdvojiti 2 tisuće kn. Za kulturna događanja u Skradu i turističku promidžbu predviđeno je 20 tisuća kn. Za zaštitu spomenika kulture, naročito crkvene baštine se predviđa 17 tisuća kn kao donacije vjerskoj zajednici. Uz ta sredstva Općina Skrad aktivno će sudjelovati i pomagati organizaciju pojedinih kulturnih događanja i priredbi na području Općine Skrad.