U 2011. godini Općina Skrad će za održavanje komunalne infrastrukture utrošiti 1,3 milijuna kn. Najviše novca, oko 590 tisuća utroši se na javnu rasvjetu, zimsko održavanje cesta i tekuća održavanja zemljišta i objekata u vlasništvu Općine. Urbanistički planovi te njihove izmjene i dopune koštat će oko 179 tisuća kn, dok će se za radove na vodospremi Rogi i potpornom zidu groblja u Skradu izdvojiti 190 tisuća kn.Za sanaciju divljih odlagališta Rogi, Buzin i Brezje te zbrinjavanje otpada sa javnih površina te naknadu za odlaganje komunalnog otpada gradu Delnice izdvojiti oko 216 tisuća kn. Na deratizaciju i dezinsekciju, održavanje groblja, parkova, odvoz staklene ambalaže, održavanje javne rasvjete utrošiti oko 99 tisuća kn, a za geodetsko katastarske usluge oko 20 tisuća kn. ostatak od 154 tisuće kn namijenjen je tekućem održavanju postrojenja i opreme, planu zaštite i spašavanja i otplati primljenih zajmova. Sredstva za ostvarenje ovog programa namaknut će se od komunalne naknade (350.000,00 kn), potpora PGŽ i Države (680.000,00 kn), naknada za groblja, od zakupa poslovnih prostora, prava služnosti, za korištenje prostora elektrane, spomeničke rente, centralnog grijanja, prava služnosti javnih površina (blizu 300.000,00 kn).