„Mi radom stvaramo bolje sutra našim građanima“ bila bi poanta SDP-ove konferencije za tisak održane u vijećnici Općine Skrad. Konferenciju je otvorio predsjednik SDP-a Skrad Duško Zatezalo koje je glavni cilj bila tema Šiljar, turistička zona oko koje su se zadnjih godina lomila koplja kako među strankama tako i u medijima. O Šiljaru je kompetentno, temeljem podastrte dokumentacije, govorio Dubravko Grbac, načelnik Općine. „Želja nam je povodom napisa u tiskovinama iznošenje činjeničnog stanja prave istine uz projekt Šiljar. Projekt je krenuo 18. 12.2000. godine, pokretanjem zahtjeva prema državi za dodjelu Šiljara Općini Skrad, te je 2003. godine zahtjev riješen i donijeta je odluka da se Šiljar bez naknade dodijeli Općini Skrad. Temeljem takve odluke Općina je raspisala natječaj za Šiljar na 50 godina, u svrhu zdravstveno rekreativnih sadržaja. Prema točkama iz natječaja tvrtka Trade Mill je ponudila najpovoljniju ponudu i 24. veljače 2004. godine sklopljen je ugovor o zakupu s Trade Millom u kojem se on obvezuje u pet vremenskih etapa krenuti s radovima na Šiljaru. Ako se vremenik izvršenja dogovorenih radova ne bude poštivao, stoji u jednom članku da se ugovor može raskinuti što je Općinsko vijeće, napominjem s 10 glasova za i 1 suzdržanim i učinila 15.7.2005. godine jer do 30.6.2005. zakupac nije učinio ništa po potpisanom ugovoru. To je bitno jer se SDP-u imputira da je isključivi krivac za raskid ugovora. Nakon toga slijedila je tužba Trade Milla 28.7. 2006. godine protiv Općine Skrad na Općinskom sudu u Delnicama kojom je bivši zakupac tražio svoje pravo, tražio je od Općine sklapanje dodatka ugovora ili će njega zamijeniti presuda u slučaju odbijenice tužbenog zahtjeva, prvi tužbeni zahtjev, naknada troškova štete od 400.000,00 kn, drugi tužbeni zahtjev, isplata naknade štete od 600.000,00 kn i treći tužbeni zahtjev da se Općini zabrani raspolaganje nekretninama na Šiljaru. Sud je donio brzo rješenje o trećem tužbenom zahtjevu, a 7. 5. 2008. donijeta je konačna presuda kojom je naloženo Općini Skrad da na snazi ostaje Ugovor o zakupu iz 2004. godine uz sklapanje dodatka Ugovora vezano uz spornu česticu kojim se pomiču i datumi, iz ugovora o realizaciji pojedinih etapa iz ugovora u roku pet godina, prve etape do 30. 4.2009. dok bi 31.9. 2012. godine bila završena peta etapa. Općina Skrad je bila dužna platiti parnične troškove od 50.100,00 kn. U međuvremenu je bila podnijeta žalba Županijskom sudu dok se ne sastane Općinsko vijeće koje je 17.7. 2008. prihvatilo sudsku presudu na poticaj Općinskog poglavarstva te se 28.7.2008. pristupilo sklapanju dodatka ugovora, uz obvezu Trade Milla na plaćanje naknade za spornu česticu (s pravom građenja na 20 godina) od oko 237.000,00 kn te trošak izrade urbanističkog plana prostora Šiljara od oko 200.000,00 kn. Projektom Šiljar tim ugovorom bi se ubuduće na tom prostoru izgradila tri nova hotela visoke kategorije i zaposlilo 30 do 50 djelatnika. Najava je zakupca da su sada bitno povoljniji uvjeti za realizaciju projekta… a mi ćemo pomoći oko realizacije u onim što je u našoj nadležnosti.“ Bilo je to opširno obrazloženje načelnika Grpca kojim je on još jedno potvrdio kako je sudski spor ubrzao rješavanje Šiljara i kako Općina Skrad nije izgubila već dobila jer će se sada, prema točno definiranim obvezama, zakupac morati držati rokova jer u protivnom, ako se rokovi ne budu poštovali, tada Općina ima pravo tražiti nadoknadu štete zbog višegodišnjeg odugovlačenja projekta. Duško Zatezalo je potvrdio težnju da projekt krene, Skradu su potrebna nova radna mjesta i nada se da neće biti potrebno poduzimati nove korake prema zakupcu temeljem članaka iz ugovora. Na pitanje hoće li se pomicati datumi iz ugovora zbog objektivnog kašnjenja realizacije sudske presude je odgovorio načelnik Grbac kako to nije moguće jer je to definirano sudskom presudom, na pitanje što je s starim hotelom i Tranzitom gosp. Zatezalo je odgovorio kako su to nekretnine u privatnom vlasništvu i na to Općina nema nikakvog utjecaja, na pitanje ima li naznaka tko je strateški partner Trade Milla načelnik Grbac odgovorio je da nije navedeno ni jedno ime, no prema Trade Millu postoje strani ulagači kao i ulagači iz Hrvatske koji su zainteresirani za ulaganja u Šiljar. O razlikama u programima stranaka oko namjene Šiljara gosp. Zatezalo kaže :„ SDP je stvorio plan razvoja turizma i mi imamo viziju razvoja turizma u Skrada kroz razvoj turizma visoke kategorije i toplo se nadamo da će se to realizirati“ dok je načelnik Grbac dodao:“Pokušavalo se Šiljar i neke druge objekte prenamijeniti u nešto drugo, npr. domove za starije … što nije ulog u razvoj već stagnaciju“ da bi predsjednik SDP-a Zatezalo naglasio kako oporbene stranke u rješavanju Šiljara nisu željele pomoći, ali su kroz tisak znale napadati. Prioriteti u budućnosti? „Program se stvara i on će biti nastavak onoga što smo započeli. Donijeti su mnogi strateški važni programi, od prostornog plana, rješenja granice sa susjednom Ravnom gorom, cesta prema Hlevcima, Gorici, Rogima…, ulaže se u komunalnu infrastrukturu, vodovod i odvodnju te objekte“, odgovorio je Zatezalo. Sljedeći lokalni izbori? „Mi imamo cilj da na lokalnoj razini zadržimo načelnika i natpolovičnu većinu u Vijeću kako bi mogli nastaviti realizaciju zacrtanih planova. Nas isključivo zanimamo mi sami i o drugim strankama u kampanji nećemo razgovarati no ako nas budu napadali znat ćemo odgovoriti“, odgovorio je Zatezalo. Jeli to početak izborne kampanje na lokalnoj razini? „Moglo bi se tako reći no nama su takve konferencije zacrtane u planu rada i ovo je još jedan način komunikacije s medijima ali i istinitim izvješćivanjem javnosti, naših građana. Evo u godinu dana, na područje naše Općine investirano je 14,5 milijuna kn a ako znamo da je naš Proračun oko 5 milijuna kn, vidi se kako je mnogo novca ušlo sa strane, iz županije ili države. Bez temeljne komunalne infrastrukture, kanalizacijske mreže, nema napretka, nema razvoja, bez toga nema ni Šiljara, treba stvoriti preduvjete za razvoj“, zaključio je Grbac dok je Zatezalo zamolio medije da izvješća o Skradu „budu onako kako stvarno odgovaraju istini a ne da služe u dnevnopolitičke svrhe strankama, pogotovo sada u predizborno vrijeme.“

VIDEO-PRVI DIO KONFERENCIJE

VIDEO-DRUGI DIO KONFERENCIJE