U Proračunu Općine Skrad za 2015. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2015. godinu od 58 tisuća kuna.

Sredstva se raspoređuju za sljedeće namjene, za Crveni križ 8.000,00 kn, za Udrugu invalida osoba s mišićnom distrofijom PGŽ 1.000,00 kn, za Društvo multiple skleroze PGŽ 1.000,00 kn, za Udrugu slijepih PGŽ 1.000,00 kn, za Udrugu HRVI Gorski kotar 3.000,00 kn, za Udrugu gluhih i nagluhih PGŽ 500,00 kn, za Udrugu civilnih invalida rata PGŽ 500,00 kn, za Klub liječenih alkoholičara Delnice 500,00 kn, za Udruga invalida rada Rijeka 500,00 kn.

Za pomoć socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju troškova stanovanja 42.000,00 kn ( program „Pomoć u kući“ 10.000,00 kn, pomoć za opremu novorođenog djeteta 10.000,00 kn, jednokratne pomoći 5.000,00 kn, pomoć starijim i bolesnim osobama 10.000,00 kn, pomoć u ogrjevu 7.000,00 kn).