Programom javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2015. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Skrad koji se ostvaruje putem organiziranoga predškolskog odgoja. Na temelju potreba i interesa stanovnika te financijskih mogućnosti Općine Skrad, Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad provodi organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem 10-satnog primarnog programa za jednu mješovitu odgojnu skupinu od 3 godine do pred polazak u školu a način ostvarivanja programa i njihova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita, broj djece u skupini i sl.).

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2015. godinu sredstva za Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se Proračunom Općine Skrad za 2015. godinu u iznosu od 390.000,00 kuna za sljedeće namjene, za plaće odgajateljica i kuharice 234.068,00 kn, za doprinose na plaću 35.580,00 kn, za naknade za božićnicu, regres za GO i jubilarnu nagradu 8.700,00 kn, za troškove prehrane djece u vrtiću 74.151,00 kn, za izdatke za energiju 2.300,00 kn, za izdatke za lož ulje za centralno grijanje 23.000,00 kn i ostale materijalne izdatke 12.201,00 kn.

Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih i ostalih izdataka Odjela predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se i učešćem roditelja u cijeni usluge sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Skrad od roditelja-korisnika usluga a navedena sredstva roditelji uplaćuju na žiro račun Općine Skrad sa naznakom za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe. Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava nositelja programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama Osnovnoj školi Skrad.