Vijećnici Općine Skrad prihvatili su proračun za 2006. godinu većinom glasova prisutnih vijećnika. Ukupni prihodi u 2006. godini će biti 4.157.000,00 kn. Najznačajniji prihodi u proračun će dolaziti od poreza na dohodak od nesamostalnog rada u visini 2.200.000,00 kn, od poreza od samostalnih djelatnosti 160.000,00 kn, od poreza na imovinu 104.100,00 kn, od poreza na robu i usluge 55.000,00 kn, od ostalih prihoda od poreza 34.100,00 kn, od tekuće potpore iz županijskog proračuna 600.000,00 kn, od komunalne naknade 390.000,00 kn, od doprinosa za šume 120.000,00 kn.

Jedinstveni upravni odjel i Općinsko vijeće će utrošiti proračunska sredstva za plaće zaposlenih 392.000,00 kn, za materijal i energiju 190.500,00 kn, za razne usluge npr. tekuće i investicijsko održavanje objekata 178.000,00 kn, razne usluge 31.000,00 kn, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 132.800,00 kn, za reprezentaciju će se utrošiti 30.000,00 kn i za razne manifestacije i obljetnice će se izdvojiti 47.000,00 kn.

Sredstva za komunalne poslove od 1.414.100,00 će se većim dijelom utrošiti, za održavanje javne rasvjete 145.000,00 kn, za sanaciju divljih deponija oko Bukovog vrha i deponija Sović Laz 300.000,00 kn, za asfaltiranje i održavanje cesta te čišćenje snijega 410.000,00 kn, za održavanje groblja 190.000,00 kn, za rekonstrukciju vodovodne mreže Selske i Vatrogasne ulice 250.000,00 kn.

Športaši će dobiti 134.000,00 kn od toga šahisti 7.500,00 kn, kuglaši Poleta 17.000,00 kn, Skrada 12.000,00 kn, nogometaši 92.100,00 kn, planinari 5.800,00 kn.

Lovcima će pripasti 16.000,00 kn, KUD-u Zeleni vir 69.000,00 kn, udruzi Skradska žena 10.000,00 kn, vjerskoj zajednici 10.000,00 kn.

Socijalni program će dobiti 77.000,00 kn, dječji vrtić 147.000,00 kn, Osnovna škola 6.200,00 kn, program Općina prijatelj djece 21.900,00 kn te udruge građana i političke stranke 19.000,00 kn. Za vatrogastvo će se izdvojiti 150.000,00 kn, za turističku promidžbu 55.000,00 kn, za plan razvoja turizma koji će izraditi PINS 100.000,00 kn, za turističke projekte 80.000,00 kn, poljoprivredni projekti dobit će 35.000,00 kn a PINS 80.000,00 kn potpore za rad.

U poslovnu zonu „Zeleno srce“ uložit će se 130.000,00 kn, u sustav fekalne odvodnje 120.000,00 kn. Za nabavu novog službenog vozila ove godine izdvojit će se 25.000,00 kn i za otplatu zajmova 102.000,00 kn.

Uz raspodjelu sredstava interesantna polemika se vodila oko sredstava za kulturne aktivnosti, pjevački zbor i formiranje folklorne sekcije za koju je gosp. Vladimir Mance tražio dodatna sredstava. Tijekom rasprave u jednom trenutku na konstataciju gosp. Hrvoja Zatezala kako vijećnik gosp. Mance svojim nastupom želi stvoriti lošu atmosferu, gosp. Mance uzvraća „tko to želi narušiti atmosferu…“, ustaje sa svoje stolice te je krenuvši prema njemu podviknuo neka ušuti. „Ovo je nevjerojatna situacija, trebali bi nas čuti i vidjeti birači“, donekle je smirio napetost i neugodu predsjednik Vijeća gosp. Dubravko Grbac.

Po usvajanju proračuna za 2006. godinu prihvaćeni su planovi investicija u 2006. godini, financijski planovi za 2007. i 2008. godinu, plan nabave dugotrajne imovine, plan radnih mjesta, plan nabave roba, usluga i radova Općine Skrad, usvojeni su programi za 2006. godinu gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, socijalni program, javnih potreba u kulturi, u sportu, vatrozaštiti, društvenoj brizi o djeci, u akciji „Općina Skrad-prijatelj djece“; program rada Odbora, za predstavke, pritužbe i posredovanje u sporovima, te zaštitu potrošača, za uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti te zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša; program Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu; program Odbora za brigu o djeci i mladeži, te program „Općina prijatelj djece“; program Odbora za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport; program Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. Podnesena je informacija o planu upravljanja vodama i izvješće Zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

Pod razno prihvaćena je izmjena Plana prostornog uređenja Općine Skrad za 10-ak hektara zemljišta u blizini Auto ceste Rijeka – Zagreb blizu izlaza Ravna Gora koja će se prenamijeniti u poslovnu zonu. O granici između Općina Ravna Gora i Skrada vođeni su razgovori tijekom kojih svaka strana ima svoje stavove, nitko ne odstupa od svojih stavova i izgleda da će rješenje dati arbitražna komisija. Produžit će se ugovor s Unijom Novom u vezi sakupljanja i odvoženja staklene ambalaže. Na ulaze u mjesto postavit će se dvije ploče „Općina Skrad-prijatelj djece“, odlukom se zabranjuju cirkuski nastupi sa životinjskim točkama. Vijećnici oporbe su postavili pitanja što se dešava sa starim hotelom i Tranzit restoranom, da li ima kakvih pomaka u revitalizaciji tih objekata na koja nije bilo preciznih odgovora jer vlasnici ne daju konkretne informacije.

 

V.P.12/XII./2005.