Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osigurano je Proračunom Općine Skrad za 2014. godinu 390.000,00 kn. Za plaće djelatnika izdvaja se 269.648,00 kuna.

Troškovi prehrane iznose 74.151,00 kn, energenti stoje 25.300,00 kn a materijalni izdaci 12.281,00 kn. Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih i ostalih izdataka Odjela predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se i učešćem roditelja u cijeni usluge, poludnevni boravak iznosi 350,00 kn a cjelodnevni boravak 550,00 kn što znači da roditelji financiraju oko 22 posto ekonomske cijene vrtića.

Osim toga Općina namjerava uz suglasnost osnivača škole, Primorsko goranske županije, prostore dječjeg vrtića preseliti u prizemlje stare škole koji bi se preuredio za potrebe najmlađe skradske populacije a kompletno bi preuređenje stajalo dodatnih 90 tisuća kn.