12. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad   se održala  27. prosinca 2022. godine s početkom u 17,00 sati u Domu kulture. Predsjednica vijeća je predložila dnevni red od 22 točke koji je jednoglasno prihvaćen. U aktualnom satu sudjelovalo je više vijećnika, Josip Crnković /Što je s mrtvačnicom, kada se misle pokrpati rupe na cestama/, Ivana Poljančić Beljan /što je s županijskom cestom prema Bukovom Vrhu/ , Danijel Bertović /što je s svlačionicama u kuglani, kada će se izvršiti popravci u kuglani, sijalice, tuševi…/ i Ivan Crnković /WRC utrka će biti u Općini Skrad, treba li se sanirati prometnica Vojni dom – Divjake-Hlevci – Ravna Gora/. Na pitanja je odgovarao načelnik Damir Grgurić. „Što se tiče radovi na mrtvačnici su prebačeni na 2023. godinu, a jedan od problema je dobiti majstore na vrijeme…Prerano pali snijeg je odgodio radove na krpanju udarnih rupa na cestama. Županijske ceste trebale bi sljedeće godine potpuno obnoviti cestu prema Bukovom Vrhu. Što se tiče svlačionica u kuglani one ostaju dio kuglane, koja se neće premještati, popravci će se riješiti na vrijeme, što bi trebali i kuglači signalizirati nama…WRC auto utrka bit će dobra promocija Općine Skrad, a nastojat ćemo, ako bude potrebno, sanirati dijelove prometnice na kojoj će biti utrka…“, zaključio je načelnik Grgurić.

U obimnom dnevnom redu prvo je aktiviran mandat Danijela Bertovića /NL/ a po prisezi nastavljen je rad Vijeća usvajanjem većine točaka bez rasprave pa su tako usvojene točke, Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2022.g.;  Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2022. godinu;  Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.g.;  Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.;  Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.;  Odluka o prvim izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022.g.;  Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o financiranju socijalnog programa na području Općine Skrad za 2022.g;  Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada-prijatelj djece» za 2022.g.; Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.09.2022.g.  Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2022. godinu izazvala je kod načelnika Grgurića ljutnju što Osnovna škola želi prenijeti fizičku nabavu hrane i svega što je potrebno za funkcioniranje    dječjeg vrtića na službe Općine, a što su do sada radili i odobravali ravnatelj škole i tehničko osoblje škole. Uz to škola traži za dio osoblja škole za poslove koje obavljaju za vrtić financijsku naknadu… Vijećnici nisu komentirali načelnikove riječi.

Proračun Općine Skrad za 2023.g. i projekcija za 2024. i 2025.g. je donijet nakon izlaganja načelnika i rasprave u kojima su sudjelovali vijećnici oporbe Danijel Bertović /Potporni zidovi Gornji Skrad i asfaltiranje…/, Ivana Poljančić Beljan /ratrak i sanjkalište, novi troškovi koji su se pojavili za djelovanje dječjeg vrtića/, Josip Crnković /elektrifikacija od sela Hlevci prema Šerementovu/.

Danijel Bertović iznio je informacije o Fondu za Gorski kotar i mogućnostima kandidiranja Programa, projekata za koje je namijenjeno milijun eura. Proračun je komentirao načelnik Grgurić rekavši kako su neki projekti i sredstva prebačeni u novi Proračun zbog kašnjenja Države i pojedinih Ministarstava. Ovaj Proračun Grgurić ocjenjuje realnim i vjeruje kako će se krenuti u završetak sustava odvodnje, kanalizacije u Skradu, kako će se s Hrvatskim šumama realizirati asfaltiranje ceste prema Zakmašnom putu iznad Hripca, kako će se sanirati potporni zidovi u Gornjem Skradu, uz asfaltiranje prometnica, kako će se na Velikom Selcu izgraditi zimska obilaznica i park za djecu, kroz Fond za Gorski kotar pokušati riješiti zamjenska zgrada PINS-a, kako bi cesta za Zeleni vir mogla biti završena do 1. svibnja…kako postoji ideja sanjkališta na Sevskim njivama uz moguće manje sanjkalište u centru Skrada čemu će poslužiti ratrak koji je kandidiran prema Županiji a elektrifikacija prema Lovačkoj kući Šerementovo ovisi od rješenja koje se treba prvo napraviti s nekim troškovnikom.  Vijećnici su jednoglasno izglasali Proračun koji je teži od 2 milijuna eura. Po usvajanju Proračuna bez većih komentara su je prihvaćena Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2023.g.;   Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.g.; Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.; Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.g.;  Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023.g.; Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2023.g.;  Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2023.g.;  Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2023.g.;  Program javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada-prijatelj djece» za 2023.g. te  Odluka o pokretanju postupka prodaje nekretnine (k.č.br. 8839/2, k.o. Divjake) 12.1.), starog puta ispod Vatrogasne ulice u Gornjem Skradu. Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina je prihvaćena uz obvezu donošenja konkretnih mjera, najprije za 2023. godinu pa uz naznake za sljedeće godine, jer kako kaže pročelnica JUO, one se mogu konkretizirati kada se objave natječaji…

Na kraju sjednice Predsjednica Vijeća Natali Ribić svim je vijećnicima zahvalila na radu na proteklih 12 sjednica te zaželjela sretne nadolazeće novogodišnje blagdane, kojima se pridružio i načelnik Damir Grgurić, neka su i zdravi…